For my family and friends ™ (haolegirl) wrote,
For my family and friends ™
haolegirl

 • Mood:
 • Music:

'Olelo 'oiwi (or "Hawaiian language")

Aloha kakou.

For those learning 'olelo 'oiwi or who want to learn I'm posting this here because when I read Hawaiian books and/or material I always refer to the Hawaiian Dictionary. Now there is an online Hawaiian Dictionary so if you want... you can print this then define each word... or just do one paragraph or one paragraph at a time. That will help you to become more fluent and knowledgeable about the Hawaiian language. The online Hawaiian Dictionary can be found here:

http://wehewehe.org/cgi-bin/hdict?l=haw

It also helps listening to Hawaiian music meaning... music sung in Hawaiian. You can download many through file sharing programs or you can buy CDs from Amazon.com.

Unfortunately I find myself not defining certain things about the Hawaiian culture and/or language because some things are very sacred and should not be shared with outsiders. However, I can say some things about the Hawaiian culture and/or its language. This is similar to shurite which is a martial art from China then Okinawa. When I teach kids and adults I teach them as much as I know but with outsiders I don't teach them the secret codes. No warrior would do that and if s/he did then they are exposing their weaknesses. Of course martial artists reading this probably understand what I'm stating.

Likewise with Hawaiian language, its culture, traditions, and heritage... we cannot expose our bones. I still haven't figured out why yet but while I question it... I don't/won't expose too much. It's out of respect for my ancestors as well as for my Hawaiian culture.


Anyway, good luck.


Nā Hulu Kupuna 2005By Laiana Wong

'Auhea 'oukou e ka po'e make'e o ka 'ōlelo 'ōiwi o nēia pae'āina. Eia nō kākou ke pa'u nei i ia hana wāhi pāpākole 'o ka ho'ōla 'ana i ka 'ōlelo i pa'a i nā kūpuna aloha o kākou, 'o ia ho'i ka 'ōlelo Hawai'i.
I ka hehi mua 'ana mai o ia mea he wāwae malihini ma luna o ko kākou mau kapakai, 'o ka lelekē akula nō ia o ia mea he ma'i mai 'ō a 'ō e 'imi ana i ona po'e luaahi. Ua hiki pū mai nō me kona hoa like 'o ka 'ōlelo malihini. A no ia mau mea, 'o ia ihola ke emi loa 'ana o ke kūlana o ka 'ōlelo Hawai'i a me ka nui o nā kānaka Hawai'i. He kāka'ikahi wale nō nā pua e koe nei i hiki ke 'ōlelo i ka 'ōlelo 'ōiwi o kēia 'āina, a ma ke 'ano ho'i he 'ōlelo mua. 'O ka hapanui o kākou e 'auamo nei i kēia hana, ua pa'a 'ē ka 'ōlelo a ka malihini a ke ho'opa'a hemahema nei ho'i i ka 'ōlelo a nā kūpuna ma ke 'ano 'o ia ka lua o kā kākou 'ōlelo.

Ua hele a 'oko'a kā lākou lā 'ōlelo a 'oko'a ho'i kā kākou. Eia ke alaka'i 'ia nei ko kākou no'ono'o e ka 'ōlelo haole, ko kākou 'ōlelo ho'i i hānai 'ia ai. Pehea lā e pono ai? No'u iho, aia ko kākou pono 'o ka mahalo 'ana i ka 'ike o nā kūpuna e koe nei, a 'oiai ho'i lākou e ola nei a e noho pū nei me kākou.

Eia aku nō a eia mai, he hāli'ali'a nō ko'u mana'o i ko'u "'Anakala Hanalē" (He kupuna kāne kēlā no ka'u wahine a he 'ohana Lincoln 'o ia no Pololū, Kohala, Hawai'i). I ka wā i ho'omaka ai ka ho'opa'a 'ana o ko'u 'ohana i ka 'ōlelo Hawai'i, aia nō 'o ia ke noho pū nei me mākou. I ia mau lā, kāua pinepine akula māua me ka'u wahine iā 'Anakala e 'ōlelo Hawai'i i kā māua hiapo, iā Lāiana. No kā Lāiana pane aku ma ka namu haole i ia mau lā, a no ka hemahema ho'i o kā māua 'ōlelo, mana'o ihola 'o 'Anakala he makehewa wale kona ho'opuka 'ana i ka 'ōlelo Hawai'i i mua o mākou.

'A'ole na'e i li'uli'u, ho'omaka a'ela ko Lāiana pane aku ma ka 'ōlelo Hawai'i a pēia ho'i māua me ka'u wahine. Ua hele a he mea mau iā mākou ke kama'ilio 'ana me 'Anakala ma ka 'ōlelo Hawai'i. Me he mea lā, ua ala hou ka 'ōlelo i loko o ko ia ala na'au a ho'omaka 'o ia e kali mai 'o ko'u ho'i 'ana i ka hale ma hope o ka hana i mea e loa'a ai kona hoa wala'au. Ua ho'omaopopo 'o ia i kekahi 'ōlelo āna i no'ono'o 'ole ai no nā makahiki he nui. Aloha nō kahi keiki hūpō, 'o au. No ka mālo'elo'e o ke kino a me ka luhi ho'i o ka no'ono'o, i kekahi manawa, komo malū wale aku nō au i loko o ka hale me ka 'ike 'ole 'ia e 'Anakala. Ua moloā, a he hana nui ka no'ono'o 'ana ma ka 'ōlelo Hawai'i i ia mau lā.

Ma ia hope koke iho, ua loa'a akula 'o 'Anakala i ka ma'i huki a waiho wale nō 'o ia ma luna o ka moe me ka hiki 'ole ke wala'au. A i ka hala 'ana o ho'okahi makahiki me ia kūlana, ua hala akula ko mākou hulu kupuna. He minamina ho'i kau! I mua nō ka 'ulu a hala! 'A'ole e ho'i hou mai.


Seen at http://starbulletin.com/2005/01/23/news/index6.htmlP.S. Baby Ikaika's eyes look hazel.

Laters and I hope everyone has a wonderful Sunday!
Tags: learning olelo oiwi, olelo oiwi
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments